No products in the cart.

No products in the cart.

Terms and conditions

§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.katpiwecka.com, prowadzony jest przez Katarzyna Piwecka Fotografia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 777-221-49-57, REGON 301486739
2. Sprzedawcą produktów i usług w ramach Sklepu są następujące podmioty:

Katarzyna Piwecka
ul. Malinowa 21
62-080 Sady
NIP: 777-221-49-57

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Organizator – podmiot organizujący warsztaty lub sesję.
6. Sklep – sklep internetowy pod adresem internetowym www.katpiwecka.com
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – Album Fotograficzny, Warsztat Fotograficzny lub Sesja Fotograficzna – dostępny w Sklepie będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail: studio@katpiwecka.com
2. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresu e-mail.

§4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca i sklep internetowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
7. W przypadku finansowania przez Urząd Pracy, Unię Europejską lub inne Państwowe placówki finansujące, do kwoty podanej na stronie internetowej należy doliczyć koszty administracyjno-obsługowe w wysokości 25% od ceny dofinansowanych warsztatów.
8. Harmonogram warsztatów może ulec zmianie. Sprzedawca i/lub Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania o zmianie czasu trwania organizowanych bloków tematycznych.

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;
2. Zamówienie bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych osobowych, opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.
5. Sprzedawca i Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Klienci i/lub uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów lub sesji.
6. Sprzedawca i Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty warsztatów lub sesji.
7. Jeśli na stronie nie ma możliwości dodania produktu do koszyka, oznacza to, że limit miejsc został wyczerpany.
8. Warunkiem udziału warsztatach jest ukończenie 18 roku życia.
9. Osoby, które ukończyły 16 rok życia lecz nie są pełnoletnie, mogą wziąć udział w warsztatach po dostarczeniu pisemnej zgody prawnego opiekuna.
10. Istnieje możliwość dokonywania działań korygujących, modyfikacji i dopasowania usług na korzyść kursanta bez jego informacji. Przy znaczących zmianach kursant zostanie poinformowany.

§7 Płatności

1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach i sesjach jest wniesienie przez Klienta opłaty.
2. Opłatę należy uregulować w terminie do 3 dni od daty wysłania zgłoszenia.
3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie Klient zostaje skreślony z listy uczestników.
4. W przypadku rezygnacji Klienta z warsztatów lub sesji z powodów niezależnych od Sprzedawcy:
4.1 w terminie poniżej 30 dni od daty warsztatów lub sesji opłata nie podlega zwrotowi
4.2 w terminie powyżej 30 dni od daty warsztatów lub sesji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty (opłata).
4. Rezygnację należy złożyć drogą mailową na adres studio@katpiwecka.com
5. W przypadku zapisu na warsztaty lub sesję poniżej 30 dni od daty ich rozpoczęcia i późniejszej rezygnacji całość opłaty nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku odwołania warsztatów lub sesji przez Sprzedawcę, z przyczyn zależnych lub niezależnych od niego (w tym zdarzeń losowych), całość wniesionej opłaty podlega zwrotowi.
7. W przypadku zmiany terminu warsztatów przez Sprzedawcę, zarówno z przyczyn zależnych jak i niezależnych (w tym zdarzeń losowych), całość opłaty zostaje przeniesiona na poczet warsztatów, która odbędzie się w nowym terminie.
8. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
• Płatność przelewem tradycyjnym
9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§8 Promocje

1. Promocje nie łączą się z innymi kodami rabatowymi – rabaty nie sumują się.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia sklep internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep internetowy Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sklepu internetowego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§10 Reklamacja

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym formularzu i przesłane drogą elektroniczną na adres studio@katpiwecka.com
2. Formularz powinien zawierać:
a. Imię i nazwisko
b. Tytuł warsztatu
c. Data usługi
d. Numer dokumentu potwierdzającego płatność
e. Opis reklamacji
2. Na złożenie reklamacji Klient ma 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu/usługi.
3. Sprzedawca ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
4. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sklep internetowy oraz Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
• Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta osobom i podmiotom prowadzącym warsztaty
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

    http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

BOOKS

WORKSHOPS

Facebook

Instagram

YouTube

STUDIO 2009-2020

TRAVEL BLOG 2014-2020

CURRENCY
PLN Polish złoty
EUR Euro