Privacy Policy

Jeżeli kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem maila, social mediów, i innych kanałów komunikacji, przekazujesz mi swoje dane osobowe, których staję się administratorem i które jestem zobowiązana przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Jako fotograf prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziłam szereg regulacji i zabezpieczeń, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. Wprowadziłam zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi cyfrowymi metodami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jestem Ja, czyli: Katarzyna Piwecka Fotografia, ulica Malinowa 21, 62-080 Sady.

Jak się ze mną skontaktować?
Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to skontaktuj się ze mną na adres: studio@katpiwecka.com

Skąd mam Twoje dane?
Najczęściej sam je podałaś/eś w różnych sytuacjach: dzwoniąc lub wysyłając e-mail do mnie; wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook, czy Instagram); spisując ze mną umowę na wykonanie sesji fotograficznej.

Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przeze mnie?
W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu: realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim: wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć, zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową; przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzam także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mojej firmy, w celach takich jak: kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media; utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy; obsługę płatności.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzać Twoje dane w celu: publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media; organizacji programów lojalnościowych, konkursów, czy akcji promocyjnych.

Nie stosuję profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?
Nie, wystarczy się ze mną nie kontaktować. Jednak wtedy nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować dla Ciebie usługi fotograficznej.

W celu realizacji powyższych muszę przetwarzać w szczególności:
– aby odpowiedzieć na pytanie przetwarzam dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon, czy konto social media;
– w ramach realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie:
– zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojej rodziny,
– umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na Twój wniosek wstrzymam przetwarzanie tych danych, niezależnie od interesu osoby, dla której realizuję umowę.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w mojej firmie?
Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym prawo do:
– dostępu,
– sprostowania,
– ograniczenia przetwarzania,
– usunięcia danych
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w następujących przypadkach:
– dostęp – zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazuję oraz planowanego terminu przechowywania danych;
– sprostowanie – zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne i chcesz bym je skorygował;
– ograniczenie przetwarzania – stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał(a), aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– usunięcie danych – Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś(aś); Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u mnie zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt: studio@katpiwecka.com.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Znajdziesz go pod adresem: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu powierzam Twoje dane osobowe?
Co do zasady nie przekazuję Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka mojej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym dbam o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. Mowa tu o takich usługach jak:
– dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowuję na serwerach chmurowych firm SmugMug;
– usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media,
– usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?
Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:
– spełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
– marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
– archiwizacyjnych: fotografie do 15 lat od ich powstania;
– statystycznych: bezterminowo, dane te są zanonimizowane i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowuję zgodnie z moim istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?
Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych. Wdrożyłam określone zasady bezpieczeństwa aby Twoje dane były bezpieczne. Ogólnie rzecz ujmując tylko ja mam dostęp do Twoich danych na wybranych przeze mnie urządzeniach.

BOOKS

WORKSHOPS

Facebook

Instagram

IN LOVE WITH PORTUGAL

YouTube

CURRENCY
PLN Polish złoty
EUR Euro